ഒമ്പതക്കസംഖ്യയുടെ വര്‍ഗ്ഗമൂലം മനക്കണക്കില്‍ പറയാന്‍ ശകുന്തളാദേവിയാകണോ?

ഒമ്പതക്കസംഖ്യയുടെ വര്‍ഗ്ഗമൂലം മനക്കണക്കില്‍ പറയാന്‍ നല്ല ഓർമശക്തിയും ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന പരിശ്രമവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കില്‍ സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്കും  സാധിക്കും

Close