സാമാന്യബുദ്ധിയാൽ അറിയാനാവാത്ത പ്രപഞ്ചം

ലൂക്ക അമച്വര്‍ അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സിലെ പഠനക്ലാസ് ഡോ. വൈശാഖന്‍ തമ്പിയുടെ ക്ലാസിന്റെ മൂന്നാംഭാഗം (ആസ്ട്രോ കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചു നടന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ചിത്രീകരണം.)

 


ഭാഗം 1 – പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലഘുചരിത്രം : Dr. Vaisakhan Thampi

ഭാഗം 2 – ബിഗ് ബാംഗ് മുതൽ നക്ഷത്ര രൂപീകരണം വരെ : Dr. Vaisakhan Thampi

Leave a Reply