1 ബേസിക് അസ്ട്രോണമി കോഴ്സ് – പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങള്‍
2 പഠനസാമഗ്രികളും കുറിപ്പുകളും
3 അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സ് 2019 – പാഠ്യപദ്ധതിയും സമയക്രമവും
4 അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സ് – പരീക്ഷയും മൂല്യനിർണ്ണയവും
  കുറിപ്പുകൾ
2.1 ജ്യോതിശാസ്ത്രം- വളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകള്‍
2.2
ആകാശനിരീക്ഷണത്തിന് ഒരാമുഖം
2.3 സ്റ്റെല്ലേറിയം – ഭാഗം 1
  വീഡിയോകൾ
2.4 ബിഗ് ബാംഗ് മുതല്‍ നക്ഷത്ര രൂപീകരണം വരെ
2.5 പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലഘുചരിത്രം
2.6
സാമാന്യബുദ്ധിയാൽ അറിയാനാവാത്ത പ്രപഞ്ചം
2.7
രാത്രിയിലെ ആകാശകാഴ്ചകളും സമയഗണനവും
2.7
ജ്യോതിശാസ്ത്ര പദപരിചയം
  പംക്തികൾ
4.1
ഈ മാസത്തെ ആകാശം
4.2
ജ്യോതിശാസ്ത്രവാർത്തകൾ

 

 

Close