മാധ്യമങ്ങളും പെൺപക്ഷവും

പി.എസ്.രാജശേഖരൻ.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്--Facebook കേൾക്കാം “മുൻഗണന നല്കാനായി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളേയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞത് 2021 ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഫിലിപ്പൈൻസ്/അമേരിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തക മരിയ...

ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത, ഭരണഘടന

കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ യു.കലാനാഥന് ആദരാഞ്ജലികൾ. പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം യു. കലാനാഥൻ 1940 ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് വില്ലേജിൽ ഉള്ളിശ്ശേരി തെയ്യൻ വൈദ്യരുടെയും യു. കോച്ചിഅമ്മയുടെയും മകനായി ജനനം. വള്ളിക്കുന്ന് നേറ്റീവ്...

Close