ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസ് – ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ
സാമ്പത്തികപിന്തുണയോടെ നടന്നുപോന്ന
സയൻസ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ
സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കാം

Close