2024 ലെ ആകാശ വിസ്മയങ്ങൾ

സന്ദീപ് പി.ശാസ്ത്ര ലേഖകൻലൂക്ക അസ്ട്രോ ഗ്രൂപ്പ് അംഗംFacebookEmail 2024 ലെ ആകാശ വിശേഷങ്ങൾ മാനംനോക്കികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും 2024. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാനവശാൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്ന് ആദ്യമേ...

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയോടുള്ള ഇടത് നിലപാടുകൾ

ഡോ.ദീപക് പി.അസോ. പ്രൊഫസർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം, ക്വീൻസ് സർവകലാശാല, യു.കെ.Email [su_note note_color="#f2f0ce" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ഡോ.ദീപക് പി എഴുതുന്ന സസൂക്ഷ്മം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവായനകൾ പംക്തി മൂന്നാം ഭാഗം[/su_note] [su_dropcap style="flat" size="5"]നി[/su_dropcap]ർമ്മിതബുദ്ധി എന്ന...

Close