അക്കപരിമിതിയുടെ പരിണിതഫലങ്ങൾ

ഡോ.രാമൻകുട്ടിപൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookEmail അക്കപരിമിതിയുടെ പരിണിതഫലങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ മരിച്ചുപോകുന്നുണ്ടോ ?, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസ്സോസിയേഷന്റെ പഠനത്തെ മുൻനിർത്തി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു... അക്കപരിമിതി 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങി വളരെയധികം വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുകയും പലപതിപ്പുകൾ പുറത്തുവരികയും...

Close