ദേശീയ ശാസ്ത്രാവബോധ ക്യാമ്പയിൻ 2023

ഓൾ ഇന്ത്യ പീപ്പിൾസ് സയൻസ് നെറ്റ്‌വർക്കും (AIPSN) ഭാരത് ഗ്യാൻ വിജ്ഞാന സമിതിയും (BGVS) 2023 നവംബർ 7-ന് ഒരു ദേശീയ ശാസ്ത്രാവബോധ ക്യാമ്പയിൻ (National Campaign on Scientific Temper) ആരംഭിക്കുന്നു.

Close