പൂവങ്കോഴികളില്ലാത്ത കാലം

മോളമ്മകുഞ്ഞുമോളും പെണ്ണമ്മയും --Email കഥാപാത്രങ്ങൾ [su_expand more_text="കഥാപാത്ര വിശദീകരണം" less_text="ചെറുതാക്കാം" height="3" text_color="#7a0606" link_color="#766e16" more_icon="icon: folder-open" less_icon="icon: folder"]പെണ്ണമ്മ - വിരമിച്ച സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍.അച്ചന്‍‌കുഞ്ഞ് - പെണ്ണമ്മയുടെ കെട്ടിയോന്‍, വിരമിച്ച ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥന്‍.കുഞ്ഞച്ചന്‍- പെണ്ണമ്മയുടെ ഇളയ...

ചുമരില്‍ ചലിക്കും കുമ്പളക്കുരു

Tineidae വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട  ‘ക്ലോത്ത് മോത്ത് ‘  നിശാശലഭങ്ങളുടെ ലാർവക്കൂടുകളാണത് ലാർവക്കൂടുകളാണത്.  case-bearing clothes moth (Tinea pellionella) എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവ മനുഷ്യ നിർമിതികളായ വസ്ത്രങ്ങളിലും  രോമക്കമ്പിളികളിലും കാർപ്പെറ്റുകളിലും പൊഴിഞ്ഞ മുടിനാരിലും ഉള്ള കെരാറ്റിൻ തിന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

Close