ഓർമ്മയുടെ അറകൾ

സംഗീതവും മനുഷ്യ മനസും എത്ര ആഴത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറവിരോഗത്തിന് ഇതുവരെ കാണാത്ത അടരുകളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ്?

Close