ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ

ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി നിർവചിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അവർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഉല്ലാസകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാവും എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Close