ഉറക്കശാസ്ത്രം

ഡോ.സീന പത്മിനിScientist, Pharma Company, GermanyFacebookEmail [su_dropcap style="flat" size="4"]സാ[/su_dropcap]ധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്ന എനിക്ക്, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏഴുമണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ...

Close