വിലഗനം (Isolation)

[su_note note_color="#efe8c9" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ലേഖകൻ : സാജൻ മാറനാട്, ലൂക്ക ജീവപരിണാമം കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖന പരമ്പര. കടപ്പാട് : സർവ്വ വിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരിണാമ വിജ്ഞാനകോശം[/su_note] [su_dropcap style="flat" size="4"]ജീ[/su_dropcap]ൻ...

Close