കളിക്കുമ്പോൾ പരിക്കേൽക്കുന്നവർ

കളിക്കളത്തിലെ ആവേശത്തിനും ആഘോഷങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച്ചയിൽ പെടാതെപോകുന്ന ഒന്നാണ് പരിക്കുകൾ. മികച്ച താരങ്ങളാണ് അവസാന 32 ൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിലും അവർക്കുപോലും ഫുട്ബാൾ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല.

Close