മസ്തിഷ്കം എന്ന ഭൂപടശേഖരം

ഈ പുസ്തകം മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാവിവരണം പോലെയാണ്. ഒരു കഥ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടെ നർമത്തോടും പരിചയത്തോടുംകൂടി, റെബേക്ക ഷ്വാർസ്കോസ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് കോർട്ടക്സിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും..

ഫോർട്രാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും

Python, C, JAVA എന്നിങ്ങനെ പലതരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടുകാണും. പക്ഷേ ഇവക്കൊക്കെ മുന്നേ രൂപംകൊണ്ട FORTRAN (FORmula TRANSlation എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയെ കുറിച്ച് പുതുതലമുറ ഒരുപക്ഷെ അധികം കേട്ടുകാണില്ല, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രൂപംകൊണ്ടതിൽ വിജയകരമായ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണ് FORTRAN.

നിർഭയനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ – ഡോ.പുഷ്പാ ഭാർഗ്ഗവ

ശാസ്ത്രബോധം ഉയർത്തിപിടിക്കുന്നതിൽ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും, ഗവേഷണത്തോടൊപ്പം അതും തന്റെ കടമ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനായി കഠിനമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ  ആയിരുന്നു ഡോ .പുഷ്പ ഭാർഗവ

Close