ജീനുകൾക്കും സ്വിച്ച് – എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന മാജിക്

ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന പഠനമാണ് എപ്പിജെനെറ്റിക്സ്. ജനിതക മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എപിജെനെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ വിപരീത ദിശയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

Close