ചന്ദ്രനിൽ വീണ്ടും വെള്ളം കണ്ടെത്തിയേ…!

ഭൂമിയിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഗർത്തം കാണാം ക്ലാവിയസ് ഗർത്തം. അവിടെ ജലതന്മാത്രകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോഫിയ എന്ന പറക്കും ടെലിസ്കോപ്പ്.

Close