100 ഇന്ത്യൻ വനിതാശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്‌ വനിതാശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ ആര്‍ജവത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതി സാമൂഹികമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും താല്‍പ്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും നിര്‍ബന്ധമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ

2017 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2019 മാർച്ച് വരെ സ്വാമിനാഥൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക