ജന്തർ മന്തർ

യുനെസ്കോയുടെ ‘ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ’ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‍പൂരിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജന്തർ മന്തർ.

യമുന കൃഷ്ണൻ

ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറായ പ്രശസ്ത മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞ.

Close