ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

Events in August 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 1, 2022 August 2, 2022(1 event)

All day: പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റേ - ജന്മദിനം - 1861

August 3, 2022 August 4, 2022 August 5, 2022 August 6, 2022(1 event)

All day: ഹിരോഷിമദിനം

August 7, 2022
August 8, 2022 August 9, 2022 August 10, 2022(1 event)

All day: വൈനി ബാപ്പു - ജന്മദിനം - 1927

August 11, 2022 August 12, 2022(1 event)

All day: അന്താരാഷ്ട്ര ആനദിനം

August 13, 2022 August 14, 2022
August 15, 2022 August 16, 2022 August 17, 2022 August 18, 2022 August 19, 2022(1 event)

All day: ലൈനസ് പോളിങ് ചരമദിനം

August 20, 2022(1 event)

All day: ദേശീയ ശാസ്ത്രാവബോധദിനം

August 21, 2022
August 22, 2022 August 23, 2022(1 event)

All day: അന്നാമാണി ജന്മദിനം

August 24, 2022 August 25, 2022 August 26, 2022 August 27, 2022 August 28, 2022
August 29, 2022 August 30, 2022(1 event)

All day: റഥര്‍ഫോര്‍ഡിന്റെ ജന്മദിനം

August 31, 2022 September 1, 2022 September 2, 2022 September 3, 2022 September 4, 2022(1 event)

All day: സെപ്റ്റംബർ 4 – അന്താരാഷ്ട കഴുകൻ ദിനം


ലൂക്ക ശാസ്ത്രകലണ്ടറിന്റെ ഇന്ററാക്ടീവ് പി.ഡി.എഫ് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക