മാധവ് ഗാഡ്ഗില്‍ പറയുന്നു

ഗാഡ്ഗില്‍റിപ്പോര്‍ട്ട് – വിവാദങ്ങളും വസ്തുതകളും. പ്രൊഫ: മാധവ് ഗാഡ്ഗിലുമായി പ്രൊഫ: എം.കെ.പ്രസാദ്, അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവന്‍, ഡോ.വി.എസ്.വിജയന്‍, ശ്രീ.പി.ടി.തോമസ് (എക്സ്.എം.പി), ജോണ്‍ പെരുവന്താനം എന്നിവര്‍ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍.

[author image=”http://luca.co.in/wp-content/uploads/2014/08/KVS-Kartha.jpg” ]തയ്യാറാക്കിയത് : കെ.വി.എസ്. കര്‍ത്ത
[email protected][/author]

Leave a Reply