ഗ്രഹണം കാണാൻ സൗരക്കണ്ണട എവിടെ കിട്ടും ?

ഗ്രഹണം കാണാൻ സൗരക്കണ്ണടകൾ എവിടെ കിട്ടും ?

വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വരവേൽക്കാം –

വലയസൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ 2019 ഡിസംബർ 26 ന്‌ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും  സൗകര്യമൊരുക്കാം. സൗരക്കണ്ണടകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌
പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. (ഡിസംബർ 1 ന് ശേഷം വിളിക്കുക)

മേഖലാപ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ നമ്പറിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വരവേൽക്കാം-അറിയേണ്ടെതെല്ലാം

 

3 thoughts on “ഗ്രഹണം കാണാൻ സൗരക്കണ്ണട എവിടെ കിട്ടും ?

Leave a Reply