ശരീരത്തിന്റെ അവകാശി ആര് ?

അമേരിക്കയിലെ ഒരു തെക്കൻ സംസ്ഥാനമാണ് അലബാമ. അലബാമ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അടുത്തകാലത്തു വന്ന വാർത്തയാണ് അവിടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി (വന്ധ്യതാ ചികിത്സക്കായുള്ള) ക്ലിനിക്കുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നത്.

Close