വെളുത്ത വിഷ(മ)ങ്ങൾ 

പഞ്ചാര ശരിയ്ക്കും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വിഷമാണോ? അമിതവണ്ണവും പ്രമേഹവും ഇണ്ടാക്കണത് പഞ്ചസാരയാണോ? ശർക്കരയിലുള്ള ധാതുക്കളോ ഇരുമ്പോ പഞ്ചസാരയിലുണ്ടോ? തേനും ശർക്കരയും ആണോ പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നല്ലത് ?

ചൈനയിൽ പുതിയ രോഗവ്യാപനം

നവംബർ 21 നാണ് പ്രൊമെഡ് (ProMED) എന്ന സംഘടന ഈ വിവരങ്ങൾ വാർത്താകുറിപ്പായി ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. പ്രൊമെഡ് തന്നെയാണ് 2019 ൽ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വൈറൽ രോഗം ചൈനയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്നതായി ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നാം സാർസ് കോവ്-2 എന്നറിയുന്ന കോവിഡ് ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. അതിനാൽ പ്രൊമെഡ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു

Close