ഓക്‌സിജൻ-28: അപൂർവ ഓക്‌സിജൻ ഐസോടോപ്പ്

ഡോ.ദീപ.കെ.ജി ന്യൂക്ലിയസിൽ 12 അധിക ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഓക്‌സിജന്റെ അപൂർവ ഐസോടോപ്പ് ആയ ഓക്‌സിജൻ-28 ൽ ഉള്ളത്. 8 പ്രോട്ടോണുകളും 20 ന്യൂട്രോണുകളുമുള്ള ഓക്സിജൻ-28, കൂടുതൽ സ്ഥിരത പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നതായിരുന്നു പ്രവചനം. എന്നാൽ, പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച...

Close