2023 ആഗസ്റ്റിലെ ആകാശം

[caption id="attachment_3424" align="alignnone" width="100"] എന്‍. സാനു[/caption] അതിമനോഹരമായ ആകാശക്കാഴ്ചകളാണ് ആഗസ്റ്റുമാസത്തിലുള്ളത്. ആകാശഗംഗ; വൃശ്ചികം, ധനു രാശികൾ; ചിത്ര, ചോതി തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ; തിരുവോണം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, തുടങ്ങിയ ചാന്ദ്രഗണങ്ങൾ എന്നിവയെയെല്ലാം അനായാസമായി ഈ...

Manual Scavenging – ഇന്ത്യയിൽ RADIO LUCA

Manual scavenging എന്ന സാമൂഹ്യഅനീതി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ജാതിപരവും ലിംഗപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു..

Close