ഇന്നല്ല വിഷു !!

ടി.കെ.ദേവരാജൻഎഡിറ്റർ, ശാസ്ത്രകേരളംശാസ്ത്രലേഖകൻFacebookEmail [su_note note_color="#e6efc9" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ, നവമാധ്യമങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ പല അബദ്ധധാരണകളും നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് വന്നുകയറുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രകേരളം പംക്തി. ഇതിൽ ചർച്ചചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.[/su_note] വിഷുവും...

Close