വാക്കുകൾ ആസ്വദിച്ച മനുഷ്യൻ

എൻ. ഇ. ചിത്രസേനൻ----FacebookEmail ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ? ചുറ്റും നോക്കുക; നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൈ നീട്ടുക;...

Close