ജിപിടി – നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ പുതിയ താരം

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ പുതിയ താരമാണ് ജി.പി.ടി. ഡോ. ജിജോ പി. ഉലഹന്നാൻ, ഡോ. സുനിൽ തോമസ് തോണിക്കുഴിയിൽ എന്നിവർ എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കാം.. നിർമിത ബുദ്ധി പരിശീലനം ലഭിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടി (ChatGPT) എന്ന ഒരു ചാറ്റ്...

Close