ത്വസ്ത – ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ 3D പ്രിന്റഡ് ഭവനം

ഒരു യന്ത്രത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് വീട് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? അതും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ? എന്നാൽ അത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ‘ത്വസ്ത’ (Tvasta) എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൂട്ടായ്മ.

Close