ചൊവ്വയിൽ ഉൽക്കാപതനം

ചൊവ്വയിൽ ഉൽക്കാപതനം – പുറത്തെത്തിയത് മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്ന ഐസ്, അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിച്ചുപോയത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ

Close