ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരംഗം- പഠനാവസരങ്ങളും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും – സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം

പ്ലസ് വൺ / പ്ലസ് ടു, ബിരുദ (ശാസ്ത്രം) – ബിരുദാനന്ദര വിദ്യാർഥികൾക്കും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾക്കും കൂടാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Close