വാ.വാ.തീ.പു. – തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സയൻസ് ഇൻ ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായി നടന്ന വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകം- പ്രകൃതി നിരീക്ഷണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. യു.പി., ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക