വില്യം ഹെർഷൽ – നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ

നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രഹത്തെ – യുറാനസിനെ – ആദ്യമായി ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഹെർഷൽ (William Herschel).

ചുഴലിക്കാറ്റും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും ഒട്ടേറെ ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളുണ്ടായ പ്രളയവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും, അത് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ ഏതു രീതിയിൽ  ബാധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

വാ.വാ.തീ.പു. – തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സയൻസ് ഇൻ ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായി നടന്ന വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകം- പ്രകൃതി നിരീക്ഷണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. യു.പി., ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Close