വേണം ശാസ്ത്രം ടെക്‌നോളജിക്കുമുമ്പേ

തൊഴിലിനുവേണ്ടി മാത്രം ശാസ്ത്രപഠനത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യാപഠനമായി ചുരുക്കിയാൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ വികസനമേഖലകളിൽ അറിവ് നിർമ്മാണം നിലയ്ക്കുകയും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യം പിന്നോട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യും

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക നയം – ചർച്ച

പുതിയ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക നവീകരണ നയത്തിൻമേലുള്ള (Science, Technology, and Innovation Policy)ചർച്ച ജനുവരി 20 രാത്രി 7 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക