ബഹിരാകാശ ടൂറിസവുമായി സ്പേസ് എക്സ്

ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പേസ് എക്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ബഹിരാകാശ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ യാത്ര സാധ്യമാക്കിയത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ടൂറിസം ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക്

മുമ്പു നടന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രകളുമായി ഈ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക