ഭാസ്‌കരാചാര്യരുടെ ലീലാവതി

പ്രാചീന ഗണിതശാസ്ത്രകൃതിയായ ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ലീലാവതി – ഡോ.കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ലീലാവതിക്ക് പി.കെ.കോരുമാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ച മലയാളവ്യാഖ്യാനം നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിന് വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക