സ്വയം രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ

Smart medical equipment’s അല്ലെങ്കില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന, സ്വയം തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന രോഗ നിര്‍ണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ.‍ ഇവ നമ്മുടെ രോഗനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇതൊരു സയന്‍സ് ഫിക്ഷനല്ല. ഇത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള നിരവധി മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ആധുനീക ചികിത്സാരംഗത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു .

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

റോബോട്ട് എഴുതിയ ലേഖനം

ബ്രിട്ടനിലെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ എഡിറ്റ് പേജിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു മനുഷ്യർ എഴുതിയതല്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. GPT-3 എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണിത്. മനുഷ്യർ ആമുഖമെന്ന രീതിയിൽ ചില വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തത്. ബാക്കി പണി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി ഗാർഡിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ‘ഗൂഗിൾ പരിഭാഷ’ യാണ് ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതായത് പരിഭാഷ നടത്തിയതും ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നർത്ഥം. പരിഭാഷ അതേപടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി : ചരിത്രവും ഭാവിയും

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും വളരെ വ്യക്തമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് Michael Wooldridge രചിച്ച The Road to Conscious Machines: The Story of AI 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർമ്മിതബുദ്ധി

പൂർണമായും നിർമ്മിതബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫി ഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീര്യമേറിയ ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക