മെയ് 28 – ആർത്തവ ശുചിത്വ ദിനം – പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം

ഇന്ന് മെയ് 28 – ലോക ആർത്തവ ശുചിത്വ ദിനമാണ്. പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം- വീട്ടുമുറ്റ ആരോഗ്യക്ലാസുകളുടെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈപ്പുസ്തകം വായിക്കാം.

  1. പരിഷത്ത് വിക്കിയിൽ വായിക്കാം
  2. കൈപ്പുസ്തകം പി.ഡി.എഫ്. സ്വന്തമാക്കാം

 

Leave a Reply