നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അന്താരാഷ്ട ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ച 88 നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ

 1. മിരാൾ
Andromeda
 1. ശലഭശുണ്ഡം
Antlia
 1. സ്വർഗപതംഗം
Apus
 1. കുംഭം
Aquarius
 1. ഗരുഡൻ
Aquila
 1. പീഠം
Ara
 1. മേടം
Aries
 1. പ്രാജിത
Auriga
 1. അവ്വപുരുഷൻ
Boötes
 1. വാസി
Caelum
 1. കരഭം
Camelopardalis
 1. കർക്കടകം
Cancer
 1. വിശ്വകദ്രു
Canes Venatici
 1. ബൃഹച്ഛ്വാനം
Canis Major
 1. ലഘുലുബ്ധകൻ
Canis Minor
 1. മകരം
Capricornus
 1. ഓരായം
Carina
 1. കാശ്യപി
Cassiopeia
 1. മഹിഷാസുരൻ
Centaurus
 1. കൈകവസ്
Cepheus
 1. കേതവസ്
Cetus
 1. വേദാരം
Chamaeleon
 1. ചുരുളൻ
Circinus
 1. കപോതം
Columba
 1. സീതാവേണി
Coma Berenices
 1. ദക്ഷിണമകുടം
Corona Austrin
 1. കിരീടമണ്ഡലം
Corona Borealis
 1. അത്തക്കാക്ക
Corvus
 1. ചഷകം
Crater
 1. ത്രിശങ്കു
Crux
 1. ജായര
Cygnus
 1. അവിട്ടം
Delphinus
 1. സ്രാവ്
Dorado
 1. വ്യാളം
Draco
 1. അശ്വമുഖം
Equuleus
 1. യമുന
Eridanus
 1. അഗ്നികുണ്ഡം
Fornax
 1. മിഥുനം
Gemini
 1. ബകം
Grus
 1. ജാസി
Hercules
 1. ഘടികാരം
Horologium
 1. ആയില്യൻ
Hydra
 1. ജലസർപ്പം
Hydrus
 1. സിന്ധു
Indus
 1. ഗൌളി
Lacerta
 1. ചിങ്ങം
Leo
 1. ചെറു ചിങ്ങം
Leo Minor
 1. മുയൽ
Lepus
 1. തുലാം
Libra
 1. വൃകം
Lupus
 1. കാട്ടുപൂച്ച
Lynx
 1. അയംഗിതി
Lyra
 1. മേശ
Mensa
 1. സൂക്ഷ്മദർശിനി
Microscopium
 1. ഏകശൃംഗാശ്വം
Monoceros
 1. മഷികം
Musca
 1. സമാന്തരികം
Norma
 1. വൃത്താഷ്ടകം
Octans
 1. സർപ്പധരൻ
Ophiuchus
 1. ശബരൻ
Orion
 1. മയിൽ
Pavo
 1. ഭാദ്രപദം
Pegasus
 1. വരാസവസ്
Perseus
 1. അറബിപക്ഷി
Phoenix
 1. ചിത്രലേഖ
Pictor
 1. മീനം
Pisces
 1. ദക്ഷിണമീനം
Piscis Austrinus
 1. അമരം
Puppis
 1. വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം
Pyxis
 1. വല
Reticulum
 1. ശരം
Sagitta
 1. ധനു
Sagittarius
 1. വൃശ്ചികം
Scorpius
 1. ശില്പി
Sculptor
 1. പരിച
Scutum
 1. സർപ്പമണ്ഡലം
Serpens
 1. സെക്സ്റ്റന്റ്
Sextans
 1. ഇടവം
Taurus
 1. കുഴൽത്തലയൻ
Telescopium
 1. ത്രിഭുജം
Triangulum
 1. ദക്ഷിണ ത്രിഭുജം
Triangulum Australe
 1. സാരംഗം
Tucana
 1. സപ്തർഷിമണ്ഡലം
Ursa Major
 1. ലഘുബാലു
Ursa Minor
 1. കപ്പൽ‌പായ
Vela
 1. കന്നി
Virgo
 1. പതംഗമത്സ്യം
Volans
 1. ജംബുകൻ
Vulpecula

Leave a Reply