കൂട്ടിക്കൽ, കൊക്കയാർ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ പ്രാഥമിക പഠനറിപ്പോർട്ട്

2021 ഒക്ടോബർ 16 -ാം തീയതി ഉച്ചയോടു കൂടി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിക്കൽ, തൊട്ടടുത്ത ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊക്കയാർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലുണ്ടായ ഉരുൾ പൊട്ടലുകളുടെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളേയും പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങളേയും കുറിച്ചു നടത്തിയ പ്രാഥമിക പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളുമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്‌നോളജി സെന്റർ (IRTC), ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ സെന്റർ ഫോർ നാച്വറൽ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് (CNRM), കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് (KSSP) കോട്ടയം ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പഠനം നടന്നത്. പതിനേഴുപേരുടെ ജീവഹാനിക്ക് ഇടയാക്കുകയും, ഒരു പ്രദേശത്തെ കൃഷിയും ജനവാസ സൗകര്യങ്ങളും കുടിവെള്ളവിതരണസംവിധാനങ്ങളും പരിപൂർണ്ണമായി തകർത്തു കളയുകയും ചെയ്ത ഉരുൾപൊട്ടലുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സംഘം ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഭൗമശാസ്ത്രവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഭൂതലമാറ്റങ്ങൾ, മഴയുടെ വിതരണരീതി എന്നിവ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ശാസ്ത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭൗമശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരുമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറി ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് അന്തിമരൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply