ജൂൺ 7ന് ജൂനോ ഗാനിമേഡിന് അരികെ


നവനീത് കൃഷ്ണൻ

ജൂനോ പേടകം ജൂണ്‍ 7ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമേഡിന് അരികില്‍ക്കൂടി കടന്നുപോകും. 1038 കിലോമീറ്റര്‍ അരികിലൂടെയാവും ഈ ഫ്ലൈബൈ! ഗ്രഹമായ ബുധനെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമേഡിന്. സ്വന്തമായി കാന്തികമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഉപഗ്രഹം എന്ന ഖ്യാതിയും ഗാനിമേഡിനു സ്വന്തം. ഗാനിമേഡിന്റെ ഉപരിതല സവിശേഷതകളും അന്തരീക്ഷസവിശേഷതകളും കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ജൂനോ പഠനവിധേയമാക്കും. മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളും പേടകത്തിലെ ജൂനോകാം പകര്‍ത്തും.

2019 ഡിസംബര്‍ 26ന് ജൂനോപേടകം പകര്‍ത്തിയ ഗാനിമേഡിന്റെ ചിത്രം. അന്ന് 10ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം അകലെയായിരുന്നു ഗാനിമേഡ്.

ഗാനിമീഡ് ജിയോളജി – നാസ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ


അധികവായനയ്ക്ക്

  1. https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-juno-to-get-a-close-look-at-jupiter-s-moon-ganymede

Leave a Reply