വിത്തു സംരക്ഷകർ

 

കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമോ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളോ വിത്തുകളില്ലാതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനത ഒരുമിച്ചു നിന്ന് ഒരു വിത്തു ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. 

പ്രതം ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  The Seed Savers  എന്ന പുസ്തകം, രചന : ബൈജൽ വച്ചരജനി ചിത്രീകരണം : ജയേഷ് ശിവൻ, വിവർത്തനം : ഡോ. എൻ. ഷാജി

പുസ്തകത്തിന്റെ പി.ഡി.എഫ്. പതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കാംതാളുകൾ മറിച്ച് വായിക്കാം


കൂടുതൽ കുട്ടിപുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply