ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ – പോസ്റ്ററുകള്‍

പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ മുഴുവൻ ഇന്‍ഫോഗ്രാഫിക്സ് കിറ്റുകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ  ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


  •   

പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നാട് വൃത്തിയാക്കാം പ്രവര്‍ത്തനസഹായി ഇവിടെ ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യാം.

Leave a Reply