അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള മസ്തിഷ്കവളര്‍ച്ച

കുട്ടികളിലെ അഞ്ചു വയസ് വരെയുള്ള മസ്തിഷ്കവളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്റെ ക്ലാസ്. മുണ്ടൂര്‍ ഐ.ആര്‍.ടി.സി യില്‍ വച്ച് നടന്ന അങ്കണവാടി പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ നിന്ന്.

Leave a Reply