കാലാവസ്ഥാ ചർച്ചകൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകൾ

പാരിസ്  ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് ‘ദേശീയമായി നിശ്ചയിച്ച നടപടികൾ’.  ഉടമ്പടിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം ഓരോ രാജ്യവും കൈവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ദേശീയമായി നിർണ്ണയിച്ച് തയ്യാറാക്കാനും, അറിയിക്കാനും, നടപ്പിലാക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട നടപടികൾ ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) ഉൽസർജനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥാ ആഘാതങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ്.

മഴ ചതിച്ചു; വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ജമൈക്കൻ നഗരത്തിലെ കർഷകർ

United Nations Environment Programme (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം- വിജയകഥകൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. മലയാള വിവർത്തനം : ജി.ഗോപിനാഥൻ അതിവേഗം വളരുന്ന ജമൈക്കയുടെ തലസ്ഥാനനഗരമായ കിംഗ്സ്റ്റണിന്റെ മധ്യത്തിൽ സാമൂഹ്യസംഘടനയായ എബിലിറ്റീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ...

സൗദി അറേബ്യയിലെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പച്ചത്തുരുത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്

വരൾച്ചയേയും മണ്ണിന്റെ തകർച്ചയും നേരിടാനായി സൗദി അറേബ്യ മണലാരണ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. United Nations Environment Programme (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം- വിജയകഥകൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. മലയാള വിവർത്തനം : ജി.ഗോപിനാഥൻ

സീക്രട്ട് ഏജന്റ് കുർട്ട് ഗോഡൽ?!

*കെയ് ബേർഡും, മാർട്ടിൻ ജെ ഷെർവിനും ചേർന്നു എഴുതിയ ‘അമേരിക്കൻ പ്രോമെത്യൂസ്സ്: ദ ട്രയംഫ് ആൻഡ് ട്രാജഡീ ഓഫ് ജെ ഓപ്പൺഹെയ്മർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. ഈ പുസ്തകമാണ് പിന്നീട് , ‘ ഓപ്പൺഹെയ്മർ’ എന്ന പ്രശസ്തമായ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളാൻ സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായത്.

വോക്കൽ കോഡുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ സംസാരിക്കാം

പേശീചലനങ്ങളെ സംസാരത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ഉപകരണം വഴി ഇനി വോക്കൽ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും.

നിയാണ്ടർത്തലുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ ?

നവീൻ പ്രസാദ് M.Sc. Biological SciencesUniversity of Turku, FinlandFacebookEmail നിയാണ്ടർത്തലുകൾ പരിണാമപരമായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നു, അവർക്ക് ശരീരഘടനാപരമായി ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി നിരവധി സാമ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയാണ്ടർത്തലുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? നിരവധി...

ശ്രീലങ്കയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

United Nations Environment Programme (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം- വിജയകഥകൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. മലയാള വിവർത്തനം : ജി.ഗോപിനാഥൻ ശ്രീലങ്കയുടെ കണ്ടൽക്കാടുകളെ സയൻസിന്റെയും സാമൂഹ്യ ഉണർവ്വിന്റെയും സഹായത്തോടെ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളെ താറുമാറാക്കിയ...

Close