സ്മാർട്ട് കൃഷി: ചെറുകിടകർഷകനും മുന്നേറാം

ഡോ. വി. എസ് .സന്തോഷ് മിത്രപ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് (കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ) കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണസ്ഥാപനം.EmailWebsite സ്മാർട്ട് കൃഷി: ചെറുകിട കർഷകനും മുന്നേറാം [su_dropcap]മ[/su_dropcap]നുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കം കൃഷിക്കുമുണ്ട്. തലമുറകളായി ആർജിച്ച അറിവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്....

Close