ഉഷ്ണ തരംഗം ഒരു താത്കാലിക പ്രതിഭാസമോ?

ഉഷ്ണ തരംഗം എന്നത് പൊതുവിൽ ഒരു ഭൗതിക തരംഗമല്ല, മറിച്ച് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന ചൂടേറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ താപനിലയിലെ ഉയർച്ച-താഴ്ചകളെ ആലങ്കാരികമായി ഒരു തരംഗത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആഗോളതാപനം : വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശ മത്സരവും ഫെലോഷിപ്പും – മെയ് 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

മികവുറ്റ സംഘാടകനും വാഗ്മിയും കവിയും നിയമപണ്ഡിതനും സംഘടനാപ്രവർത്തകനും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധനും ഒക്കെയായിരുന്ന ഡോ. എ. സുഹൃത്കുമാറിന്റെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് 'സുഹൃത്കുമാർ ലൈബ്രറി & റിസർച്ച് സെന്റർ'. തിരുവനന്തപുരം കരകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രം...

നക്ഷത്രങ്ങളോടൊത്ത് ഒരു പുരാവസ്തുപഠനം – LUCA TALK

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ International Astronomy Day യുടെ ഭാഗമായി മേയ് 18 ന് നക്ഷത്രങ്ങളോടൊത്ത് ഒരു ‘പുരാവസ്തു’ പഠനം – പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര (Archeology with stars: understanding the mystery of the Universe) എന്ന വിഷയത്തിൽ LUCA TALK സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Close