വേഷം കെട്ടുന്ന പല്ലികൾ – Evolution LUCA TALK

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ Evolution Society യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ വേഷം കെട്ടുന്ന പല്ലികൾ - കാമോഫ്ലാഷിന്റെ സയൻസ്  (Colours and patterns, science of...

Close