വേഷം കെട്ടുന്ന പല്ലികൾ – Evolution LUCA TALK രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ Evolution Society യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ ഫെബ്രുവരി 29 ന് രാത്രി 7.30 ന് നടക്കും. വേഷം കെട്ടുന്ന പല്ലികൾ -...

Close