ആരോഗ്യരംഗം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടലുകളും വെല്ലുവിളികളും

ഇന്ത്യയിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാനായി 2005-ൽ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ നാൾ വഴികൾ വിവരിക്കുന്നു.

Close